Naša misija


 

Music Art Project (MAP) je organizacija osnovana 2010. godine sa misijom da, u saradnji sa drugim umetničkim oblastima, kroz kvalitetne i inovativne muzičko-obrazovne programe doprinese dugoročnom razvoju društvene zajednice i kulture u Srbiji. Naš cilj je da kvalitetno muzičko obrazovanje učinimo dostupnim svakom detetu, bez obzira na njegov socioekonomski status i na taj način pružimo svima adekvatne uslove za rast i razvoj. Kreirajući pravednu budućnost i jednake šanse za uspeh u svim oblastima mi podižemo nove generacije kreativnih lidera koji se oslanjaju na sopstvene sposobnosti i jedni na druge.

 

Music Art Project koristi muziku kao sredsvo za podsticanje celokupnog ličnog rasta i razvoja dece i mladih, a ne samo razvoja njihovih muzičkih veština. Ono što kvalitetno muzičko obrazovanje treba da postigne jeste da kroz radost muziciranja i druženja deca razvijaju:

– kreativnost, radoznalost, odgovornost i istrajnost;

– samopouzdanje i samopoštovanje;

– motivisanost da teže i dostignu uspeh ličnim zalaganjem i trudom;

– kvalitetnije lične odnose u okviru porodice, a kasnije i šire zajednice;

– društvenu odgovornost, osećaj zajedništva i pripadnosti, timski duh, empatiju;

– sposobnost da aktivno slušaju, daju i prime konstruktivnu kritiku i poštuju mišljenja i različitost drugih;

– sposobnosti kritičkog i analitičkog mišljenja, koje direktno utiču na bolji uspeh u redovnoj školi, ali i kasnije u životu uopšte.

 

 

Zašto muzika?

“Gde reči ne vrede, muzika progovara” reči su H. K. Andersena, koje najbolje opisuju moć muzike kao sredstva komunikacije među ljudima. Ovaj univerzalni jezik omogućava ljudskom srcu da izrazi sve što je rečima neizrecivo – emocije, želje, težnje, strahove, nadu. Za bavljenje muzikom na ovako visokom nivou potrebna je značajna doza hrabrosti i samoprihvatanja, jer muzika koju stvaramo slušaocu otkriva sve o nama, ali i puno toga o njemu samom – ako nauči da sluša.

 

Postoje brojne studije koje govore o pozitivnom uticaju muzike na razvoj deteta i to na više nivoa. Samo slušanje određene vrste muzike doprinosi unapređenju širokog spektra kognitivnih i emocionalnih sposobnosti, kao i smanjenju nivoa stresa i napetosti, dok razvijanje specifičnih muzičkih veština može imati daleko veći i sveobuhvatniji uticaj na razvoj detetovih potencijala.

 

Instumentalno – izvođačka umetnost spada u najkompleksnije psihofizičke aktivnosti. Sviranje nekog instrumenta zahteva istovremeno izuzetnu senzomotoričku preciznost i usklađenost pokreta sa misaonim i emocionalnim procesima koji se simultano odvijaju. Zato je posebna pažnja usmerena na skladan razvoj ličnih kapaciteta dece i njihovih muzičkih sposobnosti, jer se ova dva aspekta ličnosti u toku muzičkog izvođenja jako tesno prožimaju.

 

Još jedan važan činilac muzike kao “sredstva” koje utiče na razvoj ličnih, a pre svega socijalnih kapaciteta pojedinca je grupno muziciranje. Zajedničko muziciranje u okviru orkestara i horova pruža deci mogućnost da se druže sa vršnjacima sa kojima dele zajedničke ciljeve i interesovanja, čineći ih na taj način savršenim timom. Orkestri i horovi predstavljaju društva u malom, gde svaki pojedinac svojom jedinstvenošću, a istovremeno i usaglašenošću sa drugima, doprinosi stvaranju savršene harmonije i lepote postojanja.